Vedtægter

§ 1 NAVN

             1.1   Foreningens navn er SHadow Owners Club DenmarK forkortet SHOCDK

             1.2   Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

             1.3   Foreningens internetadresse er www.shadow-mc.dk         

 

§ 2 FORMÅL

             2.1   Foreningens formål er:

                    - at skabe et samlingssted og kontaktnet på Internettet for Honda Shadow ejere i Danmark.

                    - at afholde et landsdækkende årligt Shadow træf.

                    - at opbygge og styrke et samarbejde med lignende Honda Shadow klubber i andre lande.

                    - at medlemmer enten ejer eller har stor interesse for Honda Shadow motorcykler.

       - at være total partipolitisk ubunden.

       - at medlemskab betinges af at man udelukkende deltager i foreningens arrangementer af lyst,
         og ikke fordi man føler sig forpligtet hertil

2.2  Det er en selvfølge at færdselsloven og den øvrige danske lovgivning overholdes i SHOCDK regi.

2.3  Der må under ingen omstændigheder indtages ulovlige rusmidler af nogen art, ved arrangementer
        i SHOCDK.

2.4  Der må ikke nydes øl / spiritus eller rusmidler, før og under køreturene i SHOCDK regi.

2.5  Den af klubben offentliggjorte beskrivelse for kolonne-kørsel skal overholdes.

2.6  SHOCDK - medlemmer skal i klubregi udvise en kørsel og adfærd der ikke provokerer den øvrige
         befolkning og trafik, men derimod medvirke til større accept af motorcyklister, fra den øvrige
         befolkning, via opførsel og køremåde og fremtoning.

       - Med fremtoning menes, at der ikke bæres mærker på ryggen af køredress under kørsel i klubregi.
       - På ryggen af veste kan bæres klubmærket (uden "bjælker" over eller under) og træfmærker.
       - Veste må ikke bæres yderst ved kørsel .
       - Med Klubmærket menes klubbens logo enten i standard udførelsen som fås ved indmelding eller i
         stort format, som ved godkendelse af bestyrelsen, kan lejes af klubben mod et depositum på
         p.t. kr 500,-.
       - Ved tilbagelevering af det store klubmærke fås 1/2 af depositum tilbage.
       - Det store klubmærke skal leveres tilbage til klubben ved ophør af medlemsskab, man kan dog søge
         bestyrelsen om lov til at beholde det, uden tilbagebetaling af depositum.

  Overtrædes ovennævnte §, kan der ske en eksklusion af medlemmet, jf. § 3. nr. 3.4 når der er givet en
  skriftlig henstilling fra bestyrelsen og denne ikke efterkommes.

 

§ 3 MEDLEMSKAB

             3.1   Enhver ejer af en Honda VT / VTX motorcykel, kan blive medlem af SHOCDK.
                    Der kan dog gives dispensation for medlemskab af andre motorcykel-mærker under følgende
                    forudsætninger:
                   - Det nye medlem er i nært familieskab med et nuværende medlem. - Et gammelt SHOCDK -
                     medlem som har skiftet MC mærke / Model, men fortsat ønsker at fastholde relationerne til
                     SHOCDK.
                    Det er den siddende bestyrelse der giver ovennævnte dispensationer.

             3.2   Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.

             3.3   Medlemsskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling.
                    Bestyrelsen fastsætter skyldnerfrister.

     3.4   Medlemsskab kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.
       Beslutning om eksklusion skal vedtages med 3/5 flertal i bestyrelsen.

     3.5   Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for førstkommende generalforsamling af den
            ekskluderede.

 

§ 4 KONTINGENT

             4.1   Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

             4.2   Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

     5.1    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

     5.2    Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i december måned.  

              Når Generalforsamlingen holdes i forbindelse med et weekend træf, skal den holdes
         lørdag formiddag.

              Generalforsamlingen indkaldes enten skriftligt eller via E-mail til medlemmerne med
              mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

     5.3     Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret ved generalforsamlingen.

     5.4     Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte
         stemmeberettigede.

              Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer hemmelig
              afstemning.

              Ved kampvalg til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning.
              Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

     5.5     Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal af de afgivne stemmer,
         dog med undtagelse af § 2 og § 9, der kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

     5.6    Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

                          1 )  Valg af dirigent og referent.

                          2)   Formandsberetning.

                          3)   Godkendelse af Årsregnskab.

                          4)   Behandling af indkomne forslag.

                          5)   Valg til bestyrelsen.

                          6)   Valg af revisor.

                          7)   Evt.

             5.7   Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før
                    generalforsamlingen.

     5.8   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen
        begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne, med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 

§ 6 BESTYRELSE

             6.1   Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

             6.2   Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer og 1 suppleant.

             6.3   Genvalg kan finde sted.

     6.4   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter
        selv sin forretningsorden.

     6.5   Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes fravær næstformanden, og afholdes
        mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøde kan begæres indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

     6.6   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
        Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

     6.7   Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens
        aktiviteter i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

             6.8   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

             6.9   Ingen bestyrelses- el. udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i
                     foreningsopgaver.

§ 7 REGNSKAB

             7.1   Foreningens regnskabsår følger dato for generalforsamling.

             7.2   Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

     7.3   Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.  Revisor har til enhver tid
       adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 8 TEGNINGSREGLER OG FORPLIGTELSER

             8.1   For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.

             8.2   Foreningens formue kan kun bruges til aktiviteter indenfor foreningens formal (Se § 2.)

             8.3   Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, eller i dennes fravær næstformand,
                    i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner under DKK 500,00 kræves dog kun underskrift
                    af kassereren.

 

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING

             9.1  Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

             9.2  Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

             9.3   Foreningens formue, løsøre og evt. fast ejendom skal ved opløsning overgives til almennyttige
                    foreninger med lignende formål (se § 2). Beslutning herom tages med simpelt flertal.

  

  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.11.2001
  Revideret på generalforsamling den 5.07.2009. Korrigeret den 27.07.2011.
  Revideret på generalforsamling den 6.07.2013.