Referat af generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamling den 20. august 2006 i Næstved.

37 stemmeberettigede medlemmer mødte friske og veloplagte kl. 10.00, så generalforsamlingen kunne blæses i gang.

Formand Jan bød velkommen, hvorefter der blev taget hul på dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent.
    Dirigent: Roland (011)
    Referent: Ken (041)

2. Formandens beretning.
    Formanden gennemgik beretningen og fremhævede især:
    Den fantastiske medlemstilgang i det forløbne år
    Jubilæumstræffet i Bylderup Bov (Hvor fa'en ligger Bylderup Bov?)
    De mange lokale initiativer som skyder op - ikke mindst takket være nye medlemmer.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
    Regnskabet blev fremlagt med følgende bemærkninger:
    Kassebeholdning pr. 16. august 2006: 27.033,-
    Forslag til investeringer efterlyses

    Regnskabet blev godkendt


4. Budget - herunder fastsættelse af kontingent.
    Kassemesteren (Lennart 001) anbefalede uændret kontingent.

    Godkendt 5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg af bestyrelse:
    På valg: Jan (034) - villig til genvalg
    På valg: Iben (014) - villig til genvalg
    På valg: Poul (004) - ønskede ikke genvalg. Jan takkede Poul for sin store indsats lige siden klubbens start.
    I stedet opstiller Michael (189). Opstillet som suppleant: Henning (164)

    Alle blev valgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    Revisor: Ulla (021) - villig til genvalg
    Revisorsuppleant: Niels (003) - villig til genvalg

    Begge blev valgt

8. Eventuelt. Herunder landstræf og ture.
    Ken uddelte præmier for flotteste MC'er på træffet:
    1. præmie: Jan (034) for sin VTX 1300
    2. præmie: Arno (048) For sin smukke VT 600
    3. præmie: Iben (014) For sin C4 (sidste års vinder)

    Sammen med æren fulgte flotte sponsorgaver fra Custom MC i Dalby

  Ken uddelte det årlige diplom for størst underholdningsværdi på træffet.
  I år var Niels (132) hævet over al konkurrence, efter han lørdag aften tog mikrofonen og sang vores
  træfsang for fuld udblæsning!

  Næste års aktiviteter blev debatteret, herunder:
  For og imod landstræf i Hejlsminde - Stemningen var for at fastholde Hejlsminde som landstræf
  Forslag om en "skrueweekend" - Initiativet er frit. 
  Henrik overvejer at arrangere en Norgestur - Vi får se
  Uffe tilbød sin assistance i.f.m. den kulinariske side på træf, hvor han deltager.

  Afslutningsvis konstituerede bestyrelsen sig som følger:
  Formand: Jan (034)
  Næstformand: Iben (014)
  Kasserer: Lennart (001)
  Medlemslistebestyrer: Carsten (076)
  Bestyrelses medlem: Michael (189)
  Bestyrelses supleant: Henning (164)

  Formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemtur.

  Referent
  Ken (041)