Referat af generalforsamling 2005

Hejlsminde 3. juli

Formand Poul indledte med at byde velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent.
   •Lone blev valgt til dirigent og Ken hang traditionen tro på referatskrivningen.

2. Formandens beretning.
   •Endnu en gang kunne formanden konstatere, at klubben har haft et godt år med en pæn tilgang af
    medlemmer og med mange gode aktiviteter. Formanden berørte den meget naturlige problemstilling,
    at når det er de samme personer, som år efter år står for det organisatoriske arbejde, er der en risiko
    for at - især nye medlemmer - føler en vis indspisthed blandt de "gamle". Dette er på ingen måde
    tilsigtet og formanden opfordrede kraftigt til at nye kræfter kom på banen og deltog i det organisatoriske
    arbejde. Endelig blev der uddelt mange roser til webmaster, kasserer, landstræfarrangører og redaktør
    (takker ydmygt).


 3. Godkendelse af regnskab.
   •Regnskabet godkendt.

4. Godkendelse af budget.
   •Klubbens økonomi er fin og der er ikke behov for kontingentstigning. Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
   •Ingen.

6. Valg af bestyrelse.
   •Lennart og Allan var på valg. Lennart modtog genvalg, Allan ønskede ikke genvalg og Carsten (076)
    blev valgt i stedet. John (107) blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   •Ulla blev genvalgt som revisor og Niels (003) som suppleant.

8. Eventuelt.
   •Lennart informerede om turen til Kiwik.
   •Jan informerede om turen til Holland.
   •Ken appellerede til at man afleverede ikke bindende forhåndstilmelding til træffene så tidligt som
    muligt af hensyn til arrangørerne.
   •Poul uddelte diplom for flotteste kværn - hæderen gik endnu en gang til Chromdyret og Iben, men
    også Jan på sin nye 1300 ccm og Claus på sin gamle 1100 ccm havde fået mange stemmer.
    (Nu må I snart tage jer sammen og få vippet Iben ned fra elfenbenstårnet!- red.)
   •Ken uddelte det årlige diplom for størst underholdningsværdi på træffet. Roland løb denne gang med
    hæderen fordi han på en og samme aften præsterede at holde 3 gifte kvinder beskæftiget, købe en båd
    til en god million, besøge ejeren (som er Hejlsmindes mest erklærede homoseksuelle person) i hans
    kahyt, kravle rundt på dieselmotoren sammen med Lone, kysse redaktøren, entre både Rita's og
    Lone's telte (eller var det Claus'es og Jens'es) i en kanon brandert samt en række andre ting, som han
    heller ikke husker og som ikke tåler at komme på print!
   •Arno foreslog et træf på Fyn og blev opfordret til at arbejde videre med ideen.
   •Efter en kort rådslagning konstituerede bestyrelsen sig således:
    o Formand - Jan.
    o Næstformand - Poul.
    o Kasserer - Lennart.
    o Medlemskontakt - Iben
    o Blæksprutte: Carsten
  

Jan sluttede generalforsamlingen af med at takke Poul for hans indsats som formand og overrakte på
 klubbens vegne et Shadow-ur m.m. som tak for vel udført arbejde.

Referent
Ken