Referat af generalforsamling 2004

Hejlsminde 4. juli

Formand Poul indledte med at byde alle fremmødte velkommen til årets generalforsamling og gik derefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent.
   •Dirigent: Lone
   •Referent: Ken

2. Formandens beretning.
   •Formanden kunne til alles glæde oplyse, at medlemsfremgangen har været stor – ca. 40 mere
    end sidste år.
   •Der har allerede i år været flere store træf: Oksbøl med stor tak til Kurt, Bikers Friend i Skåne,
    Kalundborgturen og nu landstræffet  i Hejlsminde.
  

   •Ambitionerne for klubben er enkle: Vi vil gerne være flere medlemmer, men det vigtigste er, at
    den gode stemning bevares og udbygges.


 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
   •Lennart fremlagde regnskabet med en kassebeholdning på 10.137kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget – herunder fastsættelse af kontingent.
   •Klubben udarbejder ikke budget, men kassereren oplyste, at han ikke anså det for aktuelt med
    en kontingentforhøjelse. Og således blev det.


5. Indkomne forslag.
   1) Ken: Forslag om opprioritering af oprettelse af medlemsside med login på hjemmesiden.
       Forslaget blev vedtaget.
   2) Ken: Forslag til vedtægtsændring. Forslaget blev trukket.
   3) Webmaster: Forslag om at webmaster vælges af forsamlingen. Forslaget blev forkastet.
   4) Bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer under § 2 formål. Forslaget blev vedtaget
   5) Forslag til vedtægtsændringer under §3 medlemskab. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.
   •På valg: Poul, Jan og Iben. Alle blev valgt. Calle blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   •Ulla Blev valgt som revisor
   •Niels blev valgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt.
   •Kommende landstræf: Der opstod en konstruktiv dialog om fremtidige landstræf og der var
    enighed om at fastholde Hejlsminde som det årlige træfsted. Der var også enighed om at
    arbejdsopgaven med planlægning og tilrettelæggelse skal gå på tur, så de samme medlemmer
    ikke belastes urimeligt. Jan og Rita indvilgede i at stille deres viden til rådighed i.f.m. næste års
    træf og Jens, Lone og Brian påtog sig derpå opgaven. Til næste år sættes så nye folk ind i
    arbejdsgruppen i stedet for Jan og Rita og på den måde sikres en løbende fornyelse af kræfterne
    i gruppen (første år deltager man i arbejdsgruppen som ansvarlig og efterfølgende år deltager
    man som supervisor).
   •Iben fik 1. præmie (en nuser blå keramikflodhest) for flotteste motorcykel
   •Kurt fik 1. præmie (endnu en flodhest) for bedste initiativ (Oksbøl)
   •Holger fik 1. præmie (en bog) for bedste røverhistorie i året der gik.
   •Steen fik en blindestok, fordi det var så synd for ham
   •Rita (Claus) vandt 1 års kontingentfritagelse for største underholdningsværdi på træffet.
   •Kurt inviterede til træf i Oksbøl 1. maj 2005
   •Poul inviterede til træf i Kalundborg i 2005

Herefter sluttede generalforsamlingen og landstræffet med en stor tak til Jan, Rita og hjælpere.

Ken Jørgensen
Referent